ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Τελευταία Ενημέρωση: 9/6/2024

Οι επισκέπτες που χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα της εταιρείας Altitude IKE με διακριτικό τίτλο «Novus Winery» (εφ’ εξής «Εταιρία») συμφωνούν και αποδέχονται τα κάτωθι:

Ο χρήστης της ιστοσελίδας οφείλει να μελετήσει προσεκτικά τους Όρους Χρήσης πριν από τη χρήση της και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να απόσχει από κάθε επίσκεψη και χρήση της. Οι Όροι Χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Οι χρήστες που πλοηγούνται στην ιστοσελίδα τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης.

1. Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι πληροφορίες και το υλικό που περιέχονται στην ιστοσελίδα (ενδεικτικά: γραφικά, φωτογραφίες, βίντεο, σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, κείμενα) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας. Οι πληροφορίες και το υλικό μπορούν να χρησιμοποιούνται από τους επισκέπτες, δεν επιτρέπεται όμως η αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, επαναδημοσίευση των πληροφοριών αυτών για οποιοδήποτε λόγο παρά μόνο με την έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας.

2. Σύννομη Χρήση

Κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα οι χρήστες έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται προς τους Όρους Χρήσης και την κείμενη νομοθεσία. Οι χρήστες της ιστοσελίδας αποδέχονται ότι θα προβαίνουν σε σύννομη χρήση της, σε αντίθετη περίπτωση, υποχρεούνται σε αποζημίωση της Εταιρείας για κάθε ζημία. Ειδικότερα, και ενδεικτικά οι χρήστες συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση της ιστοσελίδας με σκοπό:

  • να ζημιώσουν την φήμη της Εταιρείας ή τρίτων, να προσβάλλουν την προσωπικότητα ή λοιπά δικαιώματα τρίτων.
  • να εμποδίσουν την πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα σε άλλους χρήστες ή να εγκαταστήσουν οποιαδήποτε μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου καθώς και προγράμματα ή αρχεία σχεδιασμένα να καταστρέψουν ή περιορίσουν την λειτουργία λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού άλλων χρηστών.

3. Μεταβολή Περιεχομένου

Το σύνολο των πληροφοριών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας και άρα και οι παρόντες Όροι Χρήσης, είναι δυνατόν να μεταβληθούν κατά την ελεύθερη κρίση της Εταιρείας, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι χρήστες, κατά την περιήγησή τους στην ιστοσελίδα μετά από κάθε μεταβολή θεωρείται ότι την αποδέχονται ανεπιφύλακτα. Η Εταιρεία διατηρεί επίσης το δικαίωμα να προβεί σε αναστολή ή διακοπή του συνόλου ή μέρους της ιστοσελίδας.

4. Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα θα λειτουργεί χωρίς διακοπή και σφάλματα. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης διαπιστώσει οποιασδήποτε φύσης σφάλμα ή παράβαση στην λειτουργία της ιστοσελίδας οφείλει να απευθυνθεί στην Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@novuswinery.gr. Σε διαφορετική περίπτωση, η Εταιρεία επιφυλάσσεται να αναζητήσει την αποκατάσταση κάθε ζημίας από την χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση της Εταιρείας καταγγελία χρήστη σε οποιαδήποτε Αρχή.

Η Εταιρεία ρητώς περιορίζει την ευθύνη της για:

  • Κάθε ζημία αναφορικά με την παροχή πληροφοριών από την ιστοσελίδα και τη διαθεσιμότητα αυτών.
  • Κάθε ζημία, αναφορικά με ιούς ή οποιοδήποτε άλλο βλαπτικό στοιχείο για το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή του χρήστη, προερχόμενο είτε από την ιστοσελίδα ή από το διακομιστή μέσω του οποίου η ιστοσελίδα τίθεται στη διάθεση του χρήστη.

Οι ανήλικοι απαγορεύεται να επισκέπτονται την ιστοσελίδα, καθότι περιέχει παρουσίαση προϊόντων που απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη στην περίπτωση που ανήλικοι επισκεφθούν την ιστοσελίδα.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την περίπτωση που το περιεχόμενο της ιστοσελίδας χρησιμοποιηθεί από τρίτους με σκοπό να θιγούν τρίτα πρόσωπα.

Η Εταιρία προσπαθεί να εξασφαλίσει την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στην ιστοσελίδα, σε καμία περίπτωση όμως δε δεσμεύεται από το περιεχόμενο αυτών. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια στη διαβίβαση πληροφοριών από τον επισκέπτη, παρεμβολές, πλαστοπροσωπία, εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων ή μη λειτουργία του συστήματος λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

Η Εταιρία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια της παροχής των υπηρεσιών και την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών που αφορούν του επισκέπτες της ιστοσελίδας. Ωστόσο δε φέρει καμία ευθύνη αν παρά την άσκηση της δέουσας επιμέλειας παραβιασθεί το απόρρητο των πληροφοριών αυτών.

5. Προσωπικά Δεδομένα – Απόρρητο

Η ιστοσελίδα δέχεται τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούν οι χρήστες στην φόρμα επικοινωνίας. Οι ζητούμενες πληροφορίες είναι: Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο και Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα των χρηστών για:

  • την ενημέρωσή τους σχετικά με τα προϊόντα της.
  • την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων (newsletters) σχετικά με προϊόντα και ενέργειές της.

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση, τροποποίηση των προσωπικών του δεδομένων αποστέλλοντας σχετικό e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας info@novuswinery.gr.

Οι χρήστες αποδέχονται ανεπιφύλακτα και παρέχουν την άδεια ώστε η Εταιρεία και οι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες της να συλλέγουν, επεξεργάζονται με οποιονδήποτε τρόπο και να τηρούν αρχείο με προσωπικά δεδομένα τους στα πλαίσια λειτουργίας της ιστοσελίδας και για τους σκοπούς που αναφέρονται εδώ.

Η Εταιρεία δεσμεύεται ρητά να μην προβεί σε καμία δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών σε τρίτο, λαμβάνοντας και όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των επικοινωνιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Αναφορικά με τα μηνύματα των χρηστών προς την Εταιρεία διά μέσου της σχετικής ιστοσελίδας επικοινωνίας, αυτά είναι εμπιστευτικά και δεν μπορούν ούτε ολικώς ούτε μερικώς να αναπαραχθούν, να προσαρμοστούν, να αντιγραφούν ή να διαβιβαστούν χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του χρήστη, εκτός κι αν αυτό ζητηθεί αρμοδίως στα πλαίσια ποινικής ή άλλης διοικητικής διαδικασίας.

Σε περίπτωση, όμως, που ζητηθεί από το χρήστη, έχει την υποχρέωση να δηλώνει τα πραγματικά προσωπικά και λοιπά δεδομένα του προς την ιστοσελίδα.

6. Cookies

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση της ταυτότητας του επισκέπτη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στη μνήμη του υπολογιστή του χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, αλλά χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing και για στατιστικούς λόγους. Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του ώστε να μην λαμβάνει cookies. Σε τέτοια περίπτωση, όμως, δεν θα μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

7. Διάφορες Ρυθμίσεις & Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι Όροι Χρήσης αποτελούν μια ενιαία νομική συμφωνία ανάμεσα στον επισκέπτη της ιστοσελίδας και την Εταιρεία.

Τυχόν καθυστέρηση στην άσκηση ή αποχή από την άσκηση κάποιου δικαιώματος από την Εταιρεία, σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό, το οποίο δύναται να ασκήσει ανά πάσα στιγμή.

Τυχόν ακυρότητα κάποιας πρόβλεψης των παρόντων Όρων Χρήσης δεν επηρεάζει τους υπόλοιπους Όρους Χρήσης που εξακολουθούν να είναι έγκυροι και ισχυροί. Ο χρήστης αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι ένας τέτοιος άκυρος όρος θα αντικαθίσταται με άλλον όρο ισοδύναμου αποτελέσματος από την Εταιρεία.

Σε περίπτωση παραβίασης εκ μέρους του χρήστη οποιουδήποτε όρου, πέραν των τυχόν άλλων συνεπειών που προβλέπονται στο παρόν ή σε οποιαδήποτε άλλη πηγή δικαίου, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει, προσωρινά ή οριστικά, τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδικτυακό της χώρο σύμφωνα με την απόλυτη κρίση της.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται αποκλειστικά από το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο. Αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς από το παρόν είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια της Αθήνας.